Comissão científicaDarci Kusano
Eliza Atsuko Tashiro Perez
Andrei dos Santos Cunha
Ernani Oda
Junko Ota
Lílian Yamamoto
Madalena Hashimoto Cordaro
Sílvio Yoshiro Mizoguchi Miyazaki
Wataru Kikuchi

Nenhum comentário:

Postar um comentário